Dimecres, 25 Gener 2017 19:31

Cap a una política agrària nacional pròpia!

Des de Poble Lliure volem fer públic i manifest el nostre suport a la Marxa Pagesa, una convocatòria d'Unió de Pagesos que crida a la pagesia de tot Catalunya a una mobilització general del 26 al 28 de gener del 2017 en defensa de la dignitat del camp català i pel reconeixement social de l’activitat agrària.

Si darrera cada incendi i cada episodi de ventades s'evidencia la necessitat nacional i urgent d'encarar una millor gestió del territori, des de Poble Lliure, considerem que aquesta, indubtablement, vindrà de la mà de les petites i mitjanes explotacions agràries, vertebradores del territori, creadores de dinamisme socio-cultural, i d'arrelament. Amb tot, des de fa dècades el Departament d'Agricultura, amb quasi totes les seves variants de color polític, s'ha limitat a dur a terme accions polítiques clarament erràtiques amb una política de pedaços que no soluciona, ni de bon tros, els problemes estructurals del sector agrícola i ramader de les petites i mitjanes explotacions familiars, que són els fonaments per fer efectiva la construcció d'una gestió del territori equilibrada, constructora de personalitats, de vertebració del mateix i de gestió eficaç i eficient. Les diferents polítiques ens han dut al punt que, actualment, les explotacions ramaderes familiars de muntanya s'hagin reduït dràsticament. Només en els darrers 15 anys, el nombre d'explotacions a disminuït en més d'un 30%, i no per manca de joves amb vocació, sinó per la manca d'un projecte de país al respecte.

Així doncs, des de Poble Lliure, emplacem a totes les organitzacions i partits a fer un replantejament a fons de les polítiques agràries desenvolupades i/o plantejades els últims anys. Entenem el sector agrari i ramader com  un sector estratègic i de país. Avui per avui, la Generalitat  ja té suficients competències per poder desenvolupar una política agrària millor, i en la construcció de la república catalana caldrà definir, amb les persones i col·lectius implicats, com volem que sigui el nostre sector primari, com a primera estructura d'estat que és i peça clau que ens ajudarà també definir-nos en allò que volem ser.

Instem, doncs, que tothom doni suport a la Marxa Pagesa i reivindiquem a l'hora uns punts que poden esdevenir els primers passos cap a la consolidació d'un model agrari propi.

  1. L'activació d'uns “Plans de Millora” destinats a la modernització de maquinària i instal·lacions que siguin accessibles per a la petita i mitjana pagesia.[1]
  2. “Incorporació de joves”: incrementar la partida pressupostària destinada a aquest efecte.[2]
  3. “Obradors artesanals”: Impulsar una línia d'ajuts destinada a facilitar que el productor elabori i transformi el producte a la pròpia explotació (ja sigui en producció càrnia, làctica o vegetal), així com impulsar una normativa i millores sanitàries adaptades a la producció artesanal.[3]
  4. “Control de la fauna salvatge”: Crear una taula amb la gent del territori com a espai per avaluar l'impacte de la introducció de la fauna salvatge, i alhora crear un protocol de ràpida actuació quan la fauna salvatge ocasioni mal als conreus i al bestiar. Ampliar els controls sanitaris d'aquesta fauna, atès que conviuen amb el bestiar domèstic.”[4]
  5. Facilitar l'accés del bestiar de les explotacions existents al territori a les “muntanyes i pastures de titularitat pública”, prioritzant el criteri de proximitat.[5]
  6. “Recuperació de prats, pastures i camps”: Potenciar, facilitat i col·laborar en la transformació de les zones arbustives en prats i camps de conreu.[6]
  7. “Biomassa”: Promoure de forma decidida l'extracció de biomassa dels boscos amb el multi-objectiu d'avançar cap a la sobirania energètica, controlar el sotabosc i recuperar zones de pastura. En aquest sentit, també potenciar la creació de centres de producció de biomassa al propi territori.[7]

És per això, que ens sumem a la crida que fa Unió de Pagesos a tota la pagesia, a la gent del món rural i a la ciutadania que ho vulgui a organitzar-se i a participar en la primera marxa pagesa a Barcelona per la dignitat del camp català.

Cal que des d'ara mateix comencem a caminar cap a una política agrària nacional pròpia!

VISCA LA TERRA!

 

1Actualment les explotacions que generen pocs ingressos tenen molt complicat accedir a les línies de finançament. Moltes explotacions tenen unes instal·lacions molt obsoletes i, per tant, poc competitives.

2Avui en dia aquesta partida és del tot insuficient per a poder iniciar l'activitat agrària i ramadera.

3Actualment els requisits sanitaris dels obradors artesanals són els mateixos que els de la gran indústria i la magnitud de la inversió en l'obrador fa que sigui inviable per a la major part de petites explotacions.

4L'administració ens obliga a dur a terme un control sanitari molt exhaustiu del bestiar de les explotacions, però en canvi només es realitzen controls (descontrols) simbòlics a la fauna salvatge, que pot ser font de cantagi d'algunes malalties.

5Avui l'intrusisme i l'acaparació de terres per part de les grans societats agroalimentàries, així com l'especulació del preu de la terra, limita l'accés a les pastures i el desenvolupament de les explotacions ubicades al propi territori.

6Les actuals ajudes són molt limitades i no cobreixen els costos de treball que suposa aquesta gestió.

7Així es diversifica l'economia i es fixa població al territori.